Reklamace

Dle zákona č. 136/2002sb., v platnosti od 31. 01. 2003, kterým se mění zákon č. 40/1964sb. občanského zákoníku, je u zboží vyrobeného od roku 2003 lhůta na uplatnění reklamace 24 měsíců.

  • Reklamaci uplatňuje spotřebitel (kupující) v záruční době u prodávajícího, v místě kde vadný výrobek zakoupil.
  • Reklamaci zjištěné vady by měl kupující uplatnit bez zbytečného prodlení, tj. v co nejkratším termínu poté, co se objevila. Případné prodlení při pokračujícím používání může zapříčinit prohloubení vady a naprosté znehodnocení zboží, které může být důvodem odmítnutí reklamace.
  • Reklamační řízení může být zahájeno, pokud zákazník předloží kompletní zboží, prokáže jeho nákup, nejlépe pokladním dokladem, a zboží bude hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout reklamované zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do sedmi dnů (doba potřebná k odbornému posouzení vady se do této doby nezapočítává).
  • Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době.
  • Po uplynutí 30 dnů má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
  • Vady zboží a služeb se dělí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo požadovat její včasné, řádné a bezplatné odstranění. Pouze v případě, že nebyla věc použita, může kupující požadovat její výměnu, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při vadě neodstranitelné, která brání řádnému užívání věci, jako věci bez vady, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na vrácení kupní ceny zboží. Kupující však může také požadovat slevu, pokud vada nebrání řádnému užívání věci.
  • O uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení (reklamační list).
  • Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít (záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována).
  • Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost textilních výrobků jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.